Regulamin konkursu Energy Szkoły Językowej „Miś Teddy Eddie w Skaryszewie” oraz „Miś Teddy Eddie w Pionkach”

 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa reguły i sposób przeprowadzania konkursów organizowanych przez organizatora, o którym mowa w pkt 1.2, w tym zwłaszcza warunki wzięcia udziału w konkursie oraz wyłaniania zwycięzców.

1.2. Organizatorem konkursów jest Energy Szkoła Językowa Dominika Domagała.

1.3. Wzięcie udziału w konkursie, zarówno jako uczestnik, jak i jako oceniający, oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie się uczestnika konkursu do jego przestrzegania. W przypadku braku akceptacji całości Regulaminu uczestnik konkursu lub oceniający jest zobowiązany wstrzymać się od udziału w konkursach, a jeśli już bierze w jakimś udział, zaniechać tego udziału. To samo dotyczy oceniającego.

2. Przeprowadzanie konkursów

2.1. Konkursy przeprowadzane są w placówce Energy Szkoły Językowej w Skaryszewie i Pionkach oraz w sieci Internet, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/Energy-Szko%C5%82a-J%C4%99zykowa-Skaryszew-394042567986470/?ref=pages_you_manage oraz https://www.facebook.com/Energy-Szko%C5%82a-J%C4%99zykowa-Pionki-101488648954853

2.2. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Za zadanie mają do wykonania pracę w formacie A4 dowolną metodą. Każde dziecko może oddać tylko jedną pracę. Prace należy złożyć bezpośrednio w placówce szkoły Skaryszew ul. Rynek 31, oraz Pionki ul. Radomska 2 lub za pośrednictwem zaprzyjaźnionego przedszkola/szkoły. Oddanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.3. Wzięcie udziału w konkursie jako oceniający, wiąże się także z posiadaniem aktywnego konta na portalu społecznościowym, o których mowa w pkt 2.1. Uczestnicy konkursów – lub w razie ich niepełnoletności – ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi, biorąc udział w konkursie lub na niego zezwalając, deklarują że znają i akceptują regulaminy portalu Facebook – Zasady Facebooka, Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, Zasady dotyczące danych oraz Standardy społeczności, które dostępne są pod adresem URL facebook.com/policies

2.4. Zgodnie z wymogami serwisu Facebook, biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się na pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika, a także przyjmuje do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2.5. Gospodarzem konkursów jest Organizator, który – według własnego uznania – samodzielnie określa reguły i sposób ich przeprowadzania, w tym może dokonywać zmian tych reguł (również w trakcie trwania konkursu) na warunkach opisanych w pkt 7.2. Uczestnicy nie respektujący tych zasad powinni wstrzymać się od udziału w konkursach, a jeśli już biorą w jakimś udział, zaniechać tego udziału. Udział w konkursach jest dobrowolny.

3. Warunki udziału w konkursach

3.1. Uczestnicy konkursów, mogą brać udział w konkursie wyłącznie, jeśli ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych w Regulaminie i ogłoszeniu o konkursie.

3.2. Prace konkursowe prosimy złożyć bezpośrednio w placówce szkoły Energy. Jeśli dziecko chodzi do zaprzyjaźnionego przedszkola lub szkoły, prace można również zostawić w takiej placówce.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia prac, które nie będą stanowiły realizacji zadania konkursowego.

4. Reguły wyłaniania zwycięzców. Kryteria ocen

4.1. Pierwszy etap wyłaniania zwycięzców będzie polegał na wybraniu przez sekretariat szkoły najlepszych prac, które zostaną opublikowane na portalu społecznościowego Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/Energy-Szko%C5%82a-J%C4%99zykowa-Skaryszew-394042567986470/?ref=pages_you_manage oraz https://www.facebook.com/Energy-Szko%C5%82a-J%C4%99zykowa-Pionki-101488648954853

4.2. Po opublikowaniu prac, uczestnicy konkursów, do ich zakończenia, mają wpływ na wynik konkursu, gdyż mogą promować konkurs oraz swoje prace konkursowe wśród innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook lub dowolnych, innych portali, w tym wśród swojej rodziny i znajomych.

4.3. Zwycięzcą konkursu zostaje ten uczestnik konkursu, którego praca – w dniu zakończenia konkursu, w piątek 03.12.2021 o godz. 16.00 – będzie miała najwięcej głosów (polubień). Liczą się te polubienia, które uczestnik konkursu otrzymał na stronie Energy Szkoła Językowa Skaryszew oraz Energy Szkoła Językowa Pionki

4.4. Kupowanie polubień bądź ich sztuczne generowanie nie jest dozwolone. W razie nienaturalnego wzrostu liczby głosów oddanych na rzecz uczestnika konkursu i nieudowodnienia przez tego uczestnika, że głosy zostały pozyskane w sposób naturalny (stosownie do pkt 5.2 - 5.3), uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelki kontakt między uczestnikami konkursów a Organizatorem będzie odbywał się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu społecznościowego Facebook. Adres poczty elektronicznej Organizatora jest dostępny publicznie.

5.2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w tym również w trakcie trwania konkursu, na następujących zasadach: Organizator poda do publicznej wiadomości na portalu społecznościowym lub stronie internetowej, o których mowa w pkt 2.1 numerów punktów Regulaminu, które będą podlegać zmianie, a także ich nową treść. Uczestnicy, którzy nie zaakceptują zmian, będą mogli swobodnie zrezygnować z uczestnictwa w konkursie lub nie brać udziału w kolejnych konkursach. Brak rezygnacji z udziału w konkursie lub wzięcie udziału w konkursie ogłoszonym po zmianie Regulaminu będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika nowej treści Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
5.3. Ewentualne spory uczestników konkursu z Organizatorem powstałe na tle konkursów proponuje się załatwiać polubownie – w drodze postępowania reklamacyjnego polegającego na złożeniu przez uczestnika reklamacji do Organizatora, która zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wpływu.